Kiholms Koloniförening

 

Miljö och odling

 

Reportage från miljömöte med kommunen

2019-07-24

Denna vecka hade miljögruppen, styrelsen och de som anmält sitt intresse för miljöfrågor ett intressant möte med en representant från Södertälje kommun. Vi träffade Tim Lux som är gruppchef på Södertäljes parkplanering på Stadsmiljöenhet – Samhällsbyggnadskontoret. 

 

Vi fick ta del av Södertälje kommunens odlings- och pollineringsstrategier samt miljö- och klimatprogram. 

 

 

Södertälje kommun är unik i att ha en odlingsstrategi för en hel kommun. Bakgrunden till strategin bygger på en politisk vilja att satsa just på odlingsfrågor. Strategin innefattar handlingsplaner för yrkesmässigt lantbruk, yrkesmässig trädgårdsodling, fritidsodling samt komplementodling. För oss som koloniträdgårdsförening ligger åtgärderna för fritidsodling närmast hjärtat och därför valde vi på mötet att fokusera på det. Vi fick bl.a. lära oss mer om kommunens planer på att skapa nya områden för odling, utöka samverkan mellan olika aktörer t.ex. mellan koloniträdgårdsföreningar samt att ge stöd till befintliga odlare i form av föreläsningar mm. Allt det ser vi fram emot!

 

Tim berättade att kommunen jobbar vidare med pollineringsplanen och planen kommer troligtvis bli färdigställd senare i höst. Områden som pollineringsplanen kommer att fokusera på är bl.a. att säkra den biologiska mångfalden, kartlägga och ta fram en plan för att stärka vissa arter samt att öka kunskapen om pollinatörernas livsmiljöer och de tjänster som de utför för oss och för miljön. Följande åtgärder har kommunen gjort hittills i år: omvandlat gräsmattor till äng i parker, skapat en pollineringsträdgård i Järna, sådd ängsfrön i Lina naturreservatet, placerat ut insektshotell, informations och utbildningsinsatser mm. Vi fick även tips om att kika in på www.pollinerasverige.se 

 

Många av målen i kommunens miljö- och klimatprogrammet handlar om samma områden som våra mål i koloniträdgårdsföreningens miljödiplomering, även om de för kommunen förstås gäller i mycket större skala. Utvecklings/förbättringsområden som vi alla jobbar för är bl.a. att bevara och stärka befintliga ekosystem, att förvalta jordbruksmarken på ett långsiktigt hållbart sätt, öka kunskapen och medvetenheten om miljöfrågor, arbeta för en mer hållbar konsumtion samt att jobba för att användningen av skadliga kemikalier ska minska. Inte minst därför ser vi fram emot ett närmare samarbete med kommunen och andra koloniträdgårdsföreningar för att tillsammans arbeta mot våra gemensamma mål! Vi hoppas på att kunna bjuda in fler ämneskunniga gäster inom odling och miljö till Kiholm längre fram. 

 

Vill du fördjupa dig och läsa mer om kommunens odlingsstrategi samt miljö- och klimatprogram så hittar du dem nedan:

Odlingsstrategi

Miljö- och klimatprogram 

 

Vill du engagera dig i vårt miljöarbete i Kiholm och bli medbjuden till olika spännande miljöträffar framöver, kontakta gärna Sini på sini@lento.se!  

 

/Sini